ما برای خوش آمد گویی به شما عزیز، برای ورود به باشگاه مشتریان و قدردانی از انتخاب ما در نظر داریم، پیش کشی تقدیم نماییم؛ لذا هدیه برای نصب اپلیکیشن بابت اولین خرید، با هر مبلغی و با هر حجم خریدی، مبلغ یک دهم درصد اعتبار، به کیف پول شما اضافه می شود؛ که

می توانید در خرید بعدی از آن استفاده نمایید.